Disclaimer

Deze website is eigendom van Orilba BV, Bekaflaan 105, 3200 Aarschot, RPR Leuven 0832.724.214 (“Orthodontie Bauwens”) 

Door toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. 

DISCLAIMER 

De informatie op de website van Orthodontie Bauwens (de “Website”) is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Orthodontie Bauwens levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie  juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de Website onbeschikbaar zou zijn of niet up-to-date, zal Orthodontie Bauwens de nodige inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Orthodontie Bauwens kan weliswaar niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de  Website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de Website ter beschikking wordt gesteld, kan u Orthodontie Bauwens contacteren via ilse@orthodontiebauwens.be. De inhoud van de Website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. 

De Website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden (“Derde-Website(s)”), of verwijst daar onrechtstreeks naar. Het plaatsen van hyperlinks naar Derde-Websites impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. Orthodontie Bauwens heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van de Derde-Websites, en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan. 

Orthodontie Bauwens geeft geen garanties voor de goede werking van de Website noch van Derde-Websites, en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld tegenover wie dan ook voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website of van de Derde-Websites, noch voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot, of het gebruik van de Website, of van een Derde-Website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.   

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

Orthodontie Bauwens is eigenaar of houder van de rechten op alle elementen die deel uitmaken van deze Website, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) de gegevens, ontwerpen, grafische elementen, foto’s en soundtracks. Die elementen mogen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming op geen enkele manier volledig of gedeeltelijk gereproduceerd, weergegeven, verspreid of aan derden doorgegeven worden, behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik. Toestemming kunt u aanvragen via ilse@orthodontiebauwens.be. 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN  

Het Belgisch recht is van toepassing op de Website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd. 

Start typing and press Enter to search